AVISO LEGAL

1. Identificación e contacto do propietario da web.

www.cookiecard.es (en adiante a web) é propiedade de Prom Sistemas Informáticos, S.L. (en adiante o Titular) con domicilio en C/Ntra. Sra. de las Ermitas, 8 bajo, España, con CIF/NIF B32162513 teléfono 988391229 e correo electrónico info@cookiecard.es.

Outros datos do propietario:

Datos de inscrición no Rexistro Mercantil: Inscrita en el registro mercantil de Ourense, Tomo 228 General, Folio Nº133, Inscrip. 1ª, Hoja Nº OR-2358.

Códigos de conduta adheridos:

Autorización administrativa especial:

Datos colexiación:

2.Ámbito de aplicación

A navegación polo sitio web do Titular implica asumir a condición de usuario e a aceptación absoluta do manifestado neste Aviso Legal.

3.Idade.

O rexistro na nosa web está dirixido a maiores de dezaoito (18) anos. Se se detectase o rexistro dun menor de 18 anos, esa conta será automaticamente eliminada.

4.Propiedade intelectual ou industrial.

Os contidos da Web, por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Tales contidos non poderán ser, por exemplo, reproducidos ou transformados sen o permiso previo e explícito do Titular. Os usuarios poden acceder aos contidos e realizar copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen en servidores en rede, nin sexan obxeto de ningún tipo de explotación.

5.Normas comúns de uso da web.

O usuario comprométese a facer un uso da Web de acordo ás seguintes normas:

  • Non publicará comunicacións comerciais a través do sitio web.
  • Non recopiará contido ou información de outros usuarios.
  • Non cargará virus nin código malintencionado de ningún tipo.
  • Non solicitará información de inicio de sesión nin accederá a unha conta pertencente a outro usuario.
  • Non molestará, intimidará nin acosará a ningún usuario.
  • Non realizará actos ilícitos, enganosos, malintencionados ou discriminatorios no sitio web, de acordo a estas condicións e ao ordeamento xurídico español.
  • Non fará nada que poida poñer en perigo a seguridade da súa conta, especialmente respeto do seu contrasial. De feito, comunicará calquera incidencia relacionada coa contrasinal, conta, vulneración da confidencialidade dos teus datos, perigo ou ameaza detectada na seguridade dos seus datos.

O Titular poderá eliminar calquera contido ou suspender o servizo se segundo o seu propio criterio, incumpre calquera das normas e obrigacións descritas neste Aviso Legal.

Para calquera consulta ou aclaración sobre estas normas comunitarias en particular ou estas condicións en particular, pode contactarnos vía email.

6.Ligazóns e limitación de responsabilidade.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao Titular. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o Titular, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

O Titular non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. O contido da Web é de carácter xeral e meramente informativo.

O Titular non asumirá responsabilidade polo contido ou funcionamento de webs de terceiros aos que o usuario da Tenda poida acceder mediante calquera tipo de ligazón.

O Titular declina calquera responsabilidade, ata onde permita o ordenamento xurídico, polos danos e perxuízos derivados da presenza de virus, das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade, á honra, á intimidade ou sobre publicidade ilícita.

Se algún usuario ou terceiro considera que na Web está a cometerse algún ilícito de calquera tipo debe remitir unha comunicación ao Titular á dirección de email que aparece nos nosos datos identificativos. Deberá identificarse debidamente especificando os feitos que denuncia.

  1. Privacidade.

Se na Web se solicitan datos persoais, o Titular será responsable dos mesmos e trataraos con absoluta confidencialidade e seguridade. Poderá atopar máis información sobre a nosa política de privacidade e cookies na páxina específica de información sobre esta cuestión.

  1. Lexislación aplicable, solución de cuestións controvertidas e foro competente

O uso da Web rexerase pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da Web, será sometido á xurisdición non exclusiva dos Xulgados e Tribunais do municipio onde radica o domicilio social do Titular, salvo que a normativa en vigor ou o código de conduta estableza foro distinto.